Make your own free website on Tripod.com

宋詩
 

 

蘇軾
王安石
黃庭堅
其他詩人

 

請在文學史書籍上找出下列問題

一.宋詩的特色。            答案

二.江西詩派的理論與特色。  答案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宋詩特色

  宋朝理學盛行,理學以儒家為主,揉合佛道,追求心性天人的道理,

文人思想因此也受理學影響;重人與自然的關係。

  宋時詞盛,故以詞抒情,說理則用詩。

此外,宋代文人喜結社,如蘇軾與其門人,稱蘇門四學士等,故以詩

論事,論人生等。

 大抵以愛情為題材的詩,宋比唐少;又因國家以議和為主,也沒府兵

制的抽丁服役或從軍,故也少如杜甫的批評戰事的詩或唐的邊塞詩。

 綜合而言,宋詩有以下的特色:
 1.宋詩重說理:論史則別出心裁,如王安石詠昭君的詩;離別則表達人生

觀,如蘇軾【和子由澠池懷舊】;寫景也透露哲理,如蘇軾之【贈劉景文】等。

2.宋詩重學識:理由見上文。故用典頗多,後來更發展至黃庭堅領導的江西詩派。

 3.宋詩重自然真趣:描述自然多見喜悅,常用擬人法,使景物生動而友善,
如王安石【書湖陰先生壁二首】其一。蘇軾【新城道中二首】其一:

東風知我欲山行,吹斷簷間積雨聲。
        嶺山晴雲披絮帽,樹頭初日掛銅鉦。
   野桃含笑竹籬短,溪柳自搖沙水清。
   西崦人家應最樂,煮芹燒筍餉春耕。

 4.觀察入微:景物描述細膩,如蘇軾【惠崇春江曉景二首】其一,以桃花三
兩枝,蔞蒿蘆芽點出初春,以鴨游於江知水暖,都是觀察細膩的表現。

 

                                                          返回頁首

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江西詩派的主張:
         1.主張無一字無來處        
      2.主張點石成金       
      3.喜用典故
      4.拗句拗律:寧律不諧,不使句弱。
            5.去陳反俗              
      6.好奇尚硬  

        

                                                                          返回頁首